2 29

Open

 • Something strange this way Janet Cardiff & George Bures Miller
  Seigensha Art Publishing / 978-4-86152-650-3 / 2017
 • Tokubetsu tenji “Kyoka Mugen” gengaten Hatsu Aikiko ga egaku Izumi Kyoka no sekai
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 2017
 • Я[á:r] issue 07 / 2017
  21st Century Museum of Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-65-6 / 2017
 • KAWAGOE Yurie. APERTO 07.
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 2017
 • The kombucha paper book—baiyo, hakko, jyosei : Superflex : one year project : the liquid state : ekiso
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 2017
 • Awazu Kiyoshi and Architecture (Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE) 3)
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-58-8 / 2017
 • Xijing Men“ Xijing Is Not Xijing, Therefore Xijing Is Xijing.”
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-59-5 / 2017
 • 2016 nendo mujiamu kuruzu kirokushu
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-62-5 / 2017
 • SUPERFLEX—THE LIQUID STATE
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-64-9 / 2017
 • Kirokushu“maho no mimi,” 2016 nenndo chugakusei marubi ato sukuru“kangaekata o kangaeru”
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-61-8 / 2017
 • Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa Annual Report for the Year 2013 –2015
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-60-1 / 2017
 • Marubi mirai kafe hakko rabo katsudo kirokushu
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 2017
 • Ikeda Manabu, The pen
  Seigensha Art Publishing / 978-4-86152-602-2 / 2017
 • TAKEDA Yusuke (APERTO 06)
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 2017
 • KASHIKI Tomoko (APERTO 05)
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 2017
 • Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE) 3 "Awazu Kiyoshi and Architecture"(PDF:9.1MB)
  21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / 978-4-903205-58-8 / 2017